JavaScript各种排序的性能比较

各种排序算法在JavaScript下的表现
服务器君一共花费了118.529 ms进行了5次数据库查询,努力地为您提供了这个页面。
试试阅读模式?希望听取您的建议

排序是经常使用的编程例子,在JavaScript里各种排序的性能又如何呢?每个浏览器测试得出的数据会不一样。比如我用chrome 测试 一般快速排序都会最快,IE 则根据数组长度有可能希尔最快。

不要用太大数据去测试冒泡排序(浏览器崩溃了我不管)。

测试数组长度:
测试次数:10次
数组太长请慎用 冒泡排序
算法 数组长度 分别用时(毫秒) 平均(毫秒) 点击测试
快速排序
插入排序
希尔排序
系统方法
冒泡排序

个人理解:

  • 冒泡排序:最简单,也最慢,貌似长度小于7最优
  • 插入排序: 比冒泡快,比快速排序和希尔排序慢,较小数据有优势
  • 快速排序:这是一个非常快的排序方式,V8的sort方法就使用快速排序和插入排序的结合
  • 希尔排序:在非chrome下数组长度小于1000,希尔排序比快速更快
  • 系统方法:在forfox下系统的这个方法非常快

JavaScript Code

<script type="text/javascript">
Jun = {};
Jun.array = {
	 
	
	df:function(len){
		var array = [], i;
		len = len || 1000;
		for(i = 0; i< len; i++){
			array.push(i);
		}
		return array.sort(function(){ return Math.random() > 0.5});
	},
	// Jun.array.test();
	test:function(method, arrayLength, callBack){
		
		var times = [];
		var i = 0;
		var sum = 0;
		var len = 10;
		
		for(;i<len;i++){
			test();
		}
		
		for(i=0;i<times.length;i++){
			sum+=times[i];
		}
		
		
		function test(){
			var array = Jun.array.df(arrayLength);
			var st = new Date().getTime();
			Jun.array[method](array); //shellSort  quickSort  systemSort
			var d = new Date().getTime() - st;
			callBack && callBack(new Date().getTime() - st);
			times.push(d);
		}
		
		return sum / len;
	},
	
	// ---------- 一些排序算法
	// js 利用sort进行排序
 	systemSort:function(array){
		return array.sort(function(a, b){
			return a - b;
		});
	},
	// 冒泡排序
	bubbleSort:function(array){
		var i = 0, len = array.length,
			j, d;
		for(; i<len; i++){
			for(j=0; j<len; j++){
				if(array[i] < array[j]){
					d = array[j];
					array[j] = array[i];
					array[i] = d;
				}
			}
		}
		return array;
	},
	// 快速排序
	quickSort:function(array){
		//var array = [8,4,6,2,7,9,3,5,74,5];
		//var array = [0,1,2,44,4,324,5,65,6,6,34,4,5,6,2,43,5,6,62,43,5,1,4,51,56,76,7,7,2,1,45,4,6,7];
		var i = 0;
		var j = array.length - 1;
		var Sort = function(i, j){
			
			// 结束条件
			if(i == j ){ return };
			
			var key = array[i];
			var stepi = i; // 记录开始位置
			var stepj = j; // 记录结束位置
			
			while(j > i){
				// j <<-------------- 向前查找
				if(array[j] >= key){
					j--;
				}else{
					array[i] = array[j]
					//i++ ------------>>向后查找
					while(j > ++i){
						if(array[i] > key){
							array[j] = array[i];
							break;
						}
					}
				}
			}
			
			// 如果第一个取出的 key 是最小的数
			if(stepi == i){
				Sort(++i, stepj);
				return ;
			}
			
			// 最后一个空位留给 key
			array[i] = key;
			
			// 递归
			Sort(stepi, i);
			Sort(j, stepj);
		}
		
		Sort(i, j);
		
		return array;
	},
	
	// 插入排序
	insertSort:function(array){
		
		// http://baike.baidu.com/image/d57e99942da24e5dd21b7080
		// http://baike.baidu.com/view/396887.htm
		//var array = [0,1,2,44,4,324,5,65,6,6,34,4,5,6,2,43,5,6,62,43,5,1,4,51,56,76,7,7,2,1,45,4,6,7];
		
		var i = 1, j, step, key,
			len = array.length;
		
		for(; i < len; i++){
			
			step = j = i;
			key = array[j];
			
			while(--j > -1){
				if(array[j] > key){
					array[j+1] = array[j];
				}else{
					break;
				}
			}
			
			array[j+1] = key;
		}
		
		return array;
	},
	
	// 希尔排序
	//Jun.array.shellSort(Jun.array.df(10000));
	shellSort:function(array){
		// http://zh.wikipedia.org/zh/%E5%B8%8C%E5%B0%94%E6%8E%92%E5%BA%8F
		// var array = [13,14,94,33,82,25,59,94,65,23,45,27,73,25,39,10];
		
		var stepArr = [1750, 701, 301, 132, 57, 23, 10, 4, 1]; // reverse() 在维基上看到这个最优的步长 较小数组
		//var stepArr = [1031612713, 217378076, 45806244, 9651787, 2034035, 428481, 90358, 19001, 4025, 836, 182, 34, 9, 1]//针对大数组的步长选择
		var i = 0;
		var stepArrLength = stepArr.length;
		var len = array.length;
		var len2 =  parseInt(len/2);
		
		for(;i < stepArrLength; i++){
			if(stepArr[i] > len2){
				continue;
			}
			
			stepSort(stepArr[i]);
		}
		// 排序一个步长
		function stepSort(step){
			
			//console.log(step) 使用的步长统计
			
			var i = 0, j = 0, f, tem, key;
			var stepLen = len%step > 0 ?  parseInt(len/step) + 1 : len/step; 
			
			
			for(;i < step; i++){// 依次循环列
				for(j=1;/*j < stepLen && */step * j + i < len; j++){//依次循环每列的每行
					tem = f = step * j + i;
					key = array[f];
					while((tem-=step) >= 0){// 依次向上查找
						if(array[tem] > key){
							array[tem+step] = array[tem];
						}else{
							break;
						}
					}
					
					array[tem + step ] = key;
					
				}
			}
			
		}
		
		return array;
		
	}
 };
</script>
<script type="text/javascript">
	var jelle = {
		index:1,
		$:function(id){
			return document.getElementById(id);
		},
		test:function(method, num){
			var arrayLength = parseInt(jelle.$('arrayLength').value);
			jelle.index = num;
			jelle.$('length_'+num).innerHTML = arrayLength;
			jelle.$('times_'+num).innerHTML = '';
			jelle.$('time_'+num).innerHTML = Jun.array.test(method, arrayLength, jelle.insert);;
		},
		insert:function(num){
			jelle.$('times_'+jelle.index).innerHTML += num+', ';
		},
		correctness:function(method){
			var array = new Function('return '+ jelle.$('testArray').value)();
			jelle.$('testResults').innerHTML += '<div>['+method+']: '+Jun.array[method](array)+'</div>';
		}
	}
</script>

本文地址:http://www.nowamagic.net/librarys/veda/detail/980,欢迎访问原出处。

不打个分吗?

转载随意,但请带上本文地址:

http://www.nowamagic.net/librarys/veda/detail/980

如果你认为这篇文章值得更多人阅读,欢迎使用下面的分享功能。
小提示:您可以按快捷键 Ctrl + D,或点此 加入收藏

大家都在看

阅读一百本计算机著作吧,少年

很多人觉得自己技术进步很慢,学习效率低,我觉得一个重要原因是看的书少了。多少是多呢?起码得看3、4、5、6米吧。给个具体的数量,那就100本书吧。很多人知识结构不好而且不系统,因为在特定领域有一个足够量的知识量+足够良好的知识结构,系统化以后就足以应对大量未曾遇到过的问题。

奉劝自学者:构建特定领域的知识结构体系的路径中再也没有比学习该专业的专业课程更好的了。如果我的知识结构体系足以囊括面试官的大部分甚至吞并他的知识结构体系的话,读到他言语中的一个词我们就已经知道他要表达什么,我们可以让他坐“上位”毕竟他是面试官,但是在知识结构体系以及心理上我们就居高临下。

所以,阅读一百本计算机著作吧,少年!

《敏捷软件开发(原则模式与实践)》 马丁 (作者), 邓辉 (译者)

《敏捷软件开发:原则模式与实践》由享誉全球的软件开发专家和软件工程大师Robert C.Martin将向您展示如何解决软件开发人员、项目经理及软件项目领导们所面临的最棘手的问题。这本综合性、实用性的敏捷开发和极限编程方面的指南,是由敏捷开发的创始人之一所撰写的。1.讲述在预算和实践要求下,软件开发人员和项目经理如何使用敏捷开发完成项目;2.使用真实案例讲解如何用极限编程来设计、测试、重构和结对编程;3.包含了极具价值的可多次使用的C++和JAVA源代码;4.重点讲述了如何使用UML和设计模式解决面向客户系统的问题。

更多计算机宝库...